Deszczownie polowe

PRZEZNACZENIE

Deszczownie przenośne służą do nawadniania wegetacyjnego wszystkich upraw polowych i ogrodniczych. Deszczownie mogą znaleźć zastosowanie do nawodnień uprawowych, siewnych w okresie zbioru roślin okopowych, do ochrony przed przymrozkami. Agregaty pompowe, rury i kształtki deszczowniane mogą znaleźć zastosowanie do prowadzenia akcji przeciwpożarowej lub przeciwpowodziowej.

PRZYKŁADY ZASTOSOWANIA

Wielka różnorodność spotykanych w praktyce pól, które zamierza się deszczować nie pozwala na przedstawienie uniwersalnego rozwiązania deszczowni mogącego znaleźć zastosowanie w każdym przypadku. Zamieszczone przykłady zastosowania umożliwiają zapoznanie się ze sposobem budowy deszczowni jak również wielkością powierzchni jaką można zadeszczować przyjętym w przykładzie zestawem urządzeń.

DESZCZOWNIA PRZENOŚNA DO WODY

W przykładzie deszczowni użyto agregat pompowy elektryczny – 400. Rurociąg doprowadzający zbudowany jest z rur i armatury średnicy 89 mm (elementy deszczowni N 605). Techniczną jednostkę eksploatacyjną (TJE) deszczowni stanowi rurociąg deszczujący zbudowany z rur i armatury średnicy 70 mm (elementy deszczowni M 604) na którym zainstalowano w odstępach co 18m 9 zraszaczy z dyszą główną 6 mm. Robocza długość TJE wynosi 162 m. Zakładając, że rurociąg ze zraszaczami będzi przenoszony o 18 m obszar jednostki deszczowania (OBJ) wyniesie 0,292 ha (162×18 m2).

Wydatek zraszacza wynosi 3,4 m3/h co przy rozstawie 18×18 m daje opad zwany intensywnością nominalną zespołową 10,6 mm/h. Dla uzyskania dawki polewowej 30 mm rurociąg ze zraszaczami musi deszczować na jednym stanowisku 2,8 godz. (30:10,6). Uwzględniając 0,5 godziny czasu na przemieszczenie rurociągu bocznego oraz, że nawodnienie prowadzi się w cyklu 14-dniowym przy pracy na zmianę 40 godz./tydzień uzyskuje się 24 pozycje pracy >2×40:(2,8+0,5)<>.

W przyjętych warunkach deszczownia nawodni 7.0 ha (24 x 0,292) upraw przy wydatku pompy 31 m3/h (9 x 3,4).

 SCHEMAT I WYKAZ ELEMENTÓW DESZCZOWNI DO WODY

schemat-deszczownia Zobacz schemat deszczowni do wody

Deszczownia przenośna według przykładu może znaleźć zastosowanie do nawadniania wszystkich rodzajów upraw w terenie nizinnym w którym różnica wysokości pomiędzy najwyższym punktem deszczowanej uprawy a lustrem źródła wody nie przekracza 10 m Dla upraw wyrośniętych, zraszacze należy instalować na przedłużaczach. Zwiększając czas pracy w tygodniu, powierzchnia nawodniona przedstawioną deszczownią może być podwojona (do 15 ha).

DESZCZOWNIA PRZENOŚNA DO GNOJOWICY

Deszczownia polowa przenośna do gnojownicy może być zbudowana z rur aluminiowych o średnicy 89; 108 mm wraz z potrzebnymi kształtkami tj. łuki, trójniki, zaślepki, itd. Pompy do gnojownicy winny posiadać wydajność ok. 40 m3/godz., a ciśnienie ok. 1 MPa (ok. 10 atm.).

Przykład takiej deszczowni jest przedstawiony na rys. 2. Rurociąg nawierzchniowy biegnie do pompy usytuowanej przy zbiornikach gnojowicowych fermy hodowlanej do deszczowanego pola. W przykładzie użyto dwóch zraszaczy gnojowicowych pracujących przemiennie. Czas pracy zraszacza zależy od wymaganej dawki gnojownicy, oraz jej stopień rozcieńczenia wodą (zawartość suchej masy). Na jednej pozycji w deszczowaniu nawożącym zraszacz pracuje najczęściej 0,5-1 godziny. Długość rurociągu doprowadzającego gnojowicę do zraszacza L1+L2+L3+L4 w terenie nizinnym (przy różnicy pomiędzy pompownią a zraszaczem 10 m.) może wynosić 2700 m. Przy większej różnicy poziomów rurociąg należy skrócić przyjmując skrócenie o 500 m na każde dalsze 10 m różnicy wysokości.

W przyjętym przykładzie obydwa rurociągi deszczujące posiadają długość (L4) umożliwiającą na każdym z nich trzykrotne przełożenie zraszacza, co razem daje sześć położeń roboczych. Zakładając pracę zraszacza na jednej pozycji 45 minut, łączny czas pracy zraszacza z jednej pozycji rurociągów deszczujących wynosi 4 godziny (6 x 0,75 godz.). W tym czasie zostanie zadeszczowana powierzchnia 1,1 ha. (6 x 43 x 43m2) na której rozdeszczowane zostanie 160 m3 (4 x 40 m3) gnojownicy. Instalując w rurociagu doprowadzającym L3 20 trójników uzyskuje sie tyle samo położeń rurociągów deszczujących. Cała deszczownia zadeszczuje przy 80 godzinach pracy zraszaczy powierzchnię o wymiarach 258 x 860 (22 ha) rozprowadzając na niej 3200 m3

SCHEMAT I WYKAZ ELEMENTÓW DESZCZOWNI DO GNOJOWNICY

Zobacz schemat deszczowni do gnojownicy
Więcej informacji na stronie www.klaudia.eu